Etický kodex

Comenia Consult Praha se prostřednictvím Personal Development CZ stala součástí poradenské a vzdělávací skupinyResource and Development, Ltd.se sídlem v Londýně, zabývající se různými formami osobního rozvoje a tím se připojuje k dodržování společného etického kodexu.

Globálně sdílíme shodné vize a hodnoty, etický kodex je však vždy v souladu s místními tradicemi, sociálními zvyklostmi a zákony lokálního prostředí.

1. Dodržování zákonů a společenských norem

Společnost je zastoupena na více trzích, proto všichni zaměstnanci dodržují příslušné zákony a respektují sociální normy zemí, ve kterých působí.

2. Zodpovědnost za dobré jméno společnosti

Image společnosti je neoddělitelná od každodenního jednání každého zaměstnance. Osobníintegrita a smysl pro zodpovědnost napomáhá chovat se v souladu s hodnotami firmy.

3. Respekt, podpora a týmová spolupráce

Společně vytváříme prostředí vzájemného respektu a otevřené komunikace, které umožňuje sdílení, učení a tím i plné rozvinutí osobního potenciálu.

4. Osobní důstojnost a soukromí

Zásadní význam pro nás má osobní důstojnost a ochrana soukromí našich zaměstnanců, klientů a dodavatelů.

5. Bezpečnost a zdravé pracovní prostředí

Mezi naše základní hodnoty patří ochrana zdraví lidí, životního prostředí a zlepšování sociálních podmínek.

6. Konflikt zájmů

Vyžadujeme dodržování vysokých etických standardů. Zájmy společnosti a osobní zájmy jsou striktně oddělovány. Všichni předcházíme situacím, které by mohly vést ke konfliktu zájmů. Při kontaktu s klienty, dodavateli a konkurenty musí všichni zaměstnanci vyloučit osobní zájmy.

7. Peněžní dary

Společnost poskytuje peněžní a materiální dary na podporu sociálních institucí, zdraví, sportu a kultury.

Společnost definovala kritéria pro přidělování darů:

  • potřebnost
  • transparentnost
  • zákaz peněžních darů politickým stranám

8. Jednání s obchodními partnery a veřejnými činiteli

V našem jednání jsme čestní, dodržujeme zákony a předpisy týkající se korupce a předcházíme konfliktům zájmů:

  • Příjem a poskytování nabídek

Abychom neztratili důvěru a udrželi dlouhodobé vztahy, je nutné předcházet konfliktům mezi osobními zájmy a zájmy společnosti. Příjem nebo poskytování darů by mohlo poškodit dobré jméno společnosti. Pravidlo zahrnuje veškeré varianty darů a výhod s vyjímkou drobných dárků v rámci zvyklostí a tradic.

9. Konkurenční chování

Dodržujeme vždy principy čestné konkurence:

  • Vztahy a styky s konkurenty

Při rozhovoru s konkurenčními firmami je nutné používat přísné kontrolní mechanismy a neposkytovat, ani nezískávat žádné informace o o současném či budoucím chování na trhu. Informace týkající se budoucích cen, zisku, nákladů, aktivit uvnitř společnosti, podílů na trhu, prodejních podmínek a konkrétních informací o zákaznících nesmí být konkurenci poskytovány, ani od ní získávány.

10. Ochrana hmotného i nehmotného majetku a informací

Všichni zaměstnanci jsou v rámci své činnosti odpovědní za ochranu hmotného i nehmotného majetku včetně informací, které nejsou veřejně známy (obchodní tajemství, know-how).

  • Nakládání s utajenými informacemi

Zaměstnanci jsou povinni držet v tajnosti veškeré informace, které nebyly schváleny ke zveřejnění. Jedná se jak o vyzrazení vnitrofiremních informací (obchodní strategie, obsah zpráv atd.), ale zvláště také vyzrazení citlivých informací třetí strany – klientů společnosti!

Při spolupráci s klienty ctíme rovněž základní principy etických kodexů pomáhajících profesí. Připojujeme se k dodržování etického kodexu ICF (International Coach Federation) a EMCC (European Mentoring and Coaching Council)